Usage Statistics for www.kgv-hietzing-und-umgebung.at

Summary Period: May 2022
Generated 21-May-2022 03:24 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2022
Total Hits 32921
Total Files 29390
Total Pages 28356
Total Visits 3679
Total KBytes 857926
Total Unique Sites 1454
Total Unique URLs 1164
Total Unique Referrers 3324
Total Unique User Agents 330
. Avg Max
Hits per Hour 65 456
Hits per Day 1567 2468
Files per Day 1399 2164
Pages per Day 1350 2251
Sites per Day 69 216
Visits per Day 175 301
KBytes per Day 40854 73512
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.27% 29390
Code 206 - Partial Content 4.37% 1439
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 4
Code 302 - Found 1.43% 471
Code 304 - Not Modified 0.07% 24
Code 404 - Not Found 4.84% 1593

Daily usage for May 2022

Daily Statistics for May 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1327 4.03% 1182 4.02% 1078 3.80% 142 3.86% 61 4.20% 16705 1.95%
2 1731 5.26% 1575 5.36% 1487 5.24% 171 4.65% 86 5.91% 44121 5.14%
3 1685 5.12% 1587 5.40% 1452 5.12% 201 5.46% 138 9.49% 33407 3.89%
4 2013 6.11% 1770 6.02% 1719 6.06% 174 4.73% 129 8.87% 32491 3.79%
5 1684 5.12% 1537 5.23% 1596 5.63% 200 5.44% 136 9.35% 27002 3.15%
6 1056 3.21% 898 3.06% 860 3.03% 211 5.74% 170 11.69% 27544 3.21%
7 1105 3.36% 920 3.13% 968 3.41% 96 2.61% 69 4.75% 31396 3.66%
8 1140 3.46% 1013 3.45% 990 3.49% 298 8.10% 216 14.86% 41139 4.80%
9 2252 6.84% 1984 6.75% 1744 6.15% 151 4.10% 95 6.53% 67763 7.90%
10 2468 7.50% 2164 7.36% 2251 7.94% 180 4.89% 91 6.26% 71224 8.30%
11 2098 6.37% 1965 6.69% 1999 7.05% 261 7.09% 141 9.70% 58555 6.83%
12 1980 6.01% 1768 6.02% 1703 6.01% 226 6.14% 169 11.62% 70147 8.18%
13 1452 4.41% 1259 4.28% 1249 4.40% 95 2.58% 57 3.92% 57912 6.75%
14 1797 5.46% 1530 5.21% 1526 5.38% 118 3.21% 90 6.19% 63354 7.38%
15 1975 6.00% 1780 6.06% 1835 6.47% 153 4.16% 95 6.53% 73512 8.57%
16 1985 6.03% 1875 6.38% 1606 5.66% 276 7.50% 171 11.76% 52492 6.12%
17 1628 4.95% 1465 4.98% 1337 4.72% 301 8.18% 187 12.86% 33548 3.91%
18 1359 4.13% 1222 4.16% 1160 4.09% 258 7.01% 141 9.70% 25047 2.92%
19 985 2.99% 860 2.93% 806 2.84% 140 3.81% 80 5.50% 10498 1.22%
20 1008 3.06% 856 2.91% 850 3.00% 109 2.96% 91 6.26% 17924 2.09%
21 193 0.59% 180 0.61% 140 0.49% 17 0.46% 13 0.89% 2144 0.25%

Hourly usage for May 2022

Hourly Statistics for May 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 67 1415 4.30% 56 1188 4.04% 51 1073 3.78% 1966 41288 4.81%
1 53 1129 3.43% 47 996 3.39% 48 1012 3.57% 1489 31271 3.64%
2 57 1201 3.65% 51 1088 3.70% 50 1054 3.72% 1685 35383 4.12%
3 58 1221 3.71% 50 1064 3.62% 52 1104 3.89% 1648 34609 4.03%
4 64 1352 4.11% 59 1241 4.22% 61 1290 4.55% 1828 38394 4.48%
5 53 1124 3.41% 50 1050 3.57% 49 1048 3.70% 1448 30398 3.54%
6 55 1158 3.52% 50 1052 3.58% 52 1102 3.89% 1588 33347 3.89%
7 61 1299 3.95% 54 1147 3.90% 57 1197 4.22% 1566 32885 3.83%
8 61 1294 3.93% 54 1152 3.92% 57 1205 4.25% 1723 36174 4.22%
9 70 1483 4.50% 63 1324 4.50% 64 1351 4.76% 1697 35638 4.15%
10 76 1600 4.86% 67 1427 4.86% 63 1336 4.71% 1974 41448 4.83%
11 84 1772 5.38% 77 1620 5.51% 64 1354 4.78% 1913 40166 4.68%
12 64 1356 4.12% 58 1218 4.14% 58 1220 4.30% 1576 33106 3.86%
13 73 1543 4.69% 62 1316 4.48% 62 1304 4.60% 1725 36226 4.22%
14 66 1396 4.24% 59 1255 4.27% 58 1228 4.33% 1822 38254 4.46%
15 59 1243 3.78% 53 1120 3.81% 54 1146 4.04% 1666 34988 4.08%
16 68 1436 4.36% 62 1319 4.49% 55 1156 4.08% 1709 35893 4.18%
17 88 1848 5.61% 76 1611 5.48% 61 1289 4.55% 2091 43902 5.12%
18 75 1594 4.84% 70 1480 5.04% 59 1245 4.39% 1822 38262 4.46%
19 62 1319 4.01% 58 1227 4.17% 58 1230 4.34% 1746 36656 4.27%
20 77 1635 4.97% 64 1356 4.61% 58 1222 4.31% 1561 32791 3.82%
21 57 1212 3.68% 52 1098 3.74% 53 1121 3.95% 1562 32796 3.82%
22 54 1145 3.48% 48 1027 3.49% 49 1043 3.68% 1549 32539 3.79%
23 54 1146 3.48% 48 1014 3.45% 48 1026 3.62% 1501 31511 3.67%

Top 30 of 1164 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 15608 47.41% 157246 18.33% /stats/
2 3945 11.98% 307653 35.86% /stats/usage_202205.html
3 1967 5.97% 178621 20.82% /stats/usage_201602.html
4 1823 5.54% 447 0.05% /
5 1452 4.41% 1210 0.14% /stats/usage_202007.html
6 105 0.32% 9616 1.12% /stats/usage_202011.html
7 103 0.31% 11004 1.28% /website/index_htm_files/
8 82 0.25% 7314 0.85% /stats/usage_202010.html
9 73 0.22% 767 0.09% /website/
10 65 0.20% 5758 0.67% /stats/usage_201707.html
11 42 0.13% 192 0.02% /Save/29/
12 42 0.13% 3937 0.46% /stats/usage_202105.html
13 36 0.11% 11 0.00% /website/index_htm_files/custom_styles.css
14 35 0.11% 59 0.01% /website/index_htm_files/xr_main.css
15 35 0.11% 221 0.03% /website/index_htm_files/xr_text.css
16 34 0.10% 2960 0.34% /stats/usage_202002.html
17 33 0.10% 127 0.01% /Save/30/
18 33 0.10% 2999 0.35% /stats/usage_202101.html
19 33 0.10% 3098 0.36% /stats/usage_202103.html
20 32 0.10% 2991 0.35% /stats/usage_202104.html
21 32 0.10% 621 0.07% /website/index_htm_files/roe.js
22 31 0.09% 109 0.01% /Save/21/
23 31 0.09% 272 0.03% /website/index_htm_files/menu.js
24 29 0.09% 117 0.01% /Save/11/
25 29 0.09% 148 0.02% /Save/32/
26 29 0.09% 335 0.04% /index/
27 28 0.09% 2436 0.28% /stats/usage_201706.html
28 27 0.08% 108 0.01% /Save/12/
29 27 0.08% 110 0.01% /Save/24/
30 27 0.08% 2368 0.28% /stats/usage_201906.html

Top 10 of 1164 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3945 11.98% 307653 35.86% /stats/usage_202205.html
2 1967 5.97% 178621 20.82% /stats/usage_201602.html
3 15608 47.41% 157246 18.33% /stats/
4 103 0.31% 11004 1.28% /website/index_htm_files/
5 19 0.06% 10903 1.27% /website/index_htm_files/Statuten2016.pdf
6 105 0.32% 9616 1.12% /stats/usage_202011.html
7 82 0.25% 7314 0.85% /stats/usage_202010.html
8 18 0.05% 7167 0.84% /website/index_htm_files/Gartenordnung2015.pdf
9 10 0.03% 6340 0.74% /website/index_htm_files/0504_Vereinbarung.pdf
10 65 0.20% 5758 0.67% /stats/usage_201707.html

Top 10 of 183 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15608 47.41% 1474 41.36% /stats/
2 1967 5.97% 859 24.10% /stats/usage_201602.html
3 1823 5.54% 362 10.16% /
4 1452 4.41% 128 3.59% /stats/usage_202007.html
5 3945 11.98% 59 1.66% /stats/usage_202205.html
6 105 0.32% 55 1.54% /stats/usage_202011.html
7 73 0.22% 45 1.26% /website/
8 65 0.20% 35 0.98% /stats/usage_201707.html
9 82 0.25% 32 0.90% /stats/usage_202010.html
10 42 0.13% 15 0.42% /stats/usage_202105.html

Top 10 of 184 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15608 47.41% 1470 41.39% /stats/
2 1967 5.97% 859 24.18% /stats/usage_201602.html
3 1823 5.54% 357 10.05% /
4 1452 4.41% 117 3.29% /stats/usage_202007.html
5 3945 11.98% 61 1.72% /stats/usage_202205.html
6 105 0.32% 53 1.49% /stats/usage_202011.html
7 65 0.20% 34 0.96% /stats/usage_201707.html
8 82 0.25% 31 0.87% /stats/usage_202010.html
9 73 0.22% 29 0.82% /website/
10 42 0.13% 16 0.45% /stats/usage_202105.html

Top 30 of 3324 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6818 20.71% - (Direct Request)
2 3932 11.94% https://sites.google.com/view/bio-prost-official
3 1403 4.26% https://boobsphoto.name/
4 614 1.87% https://chohanpohan.com
5 460 1.40% https://hydraruzxpnew9webes.com/
6 432 1.31% https://hydraruzxpnew9webes.com
7 359 1.09% https://kudx.com/
8 327 0.99% https://certifiedelectrician.co.uk/
9 327 0.99% https://kudx.com
10 274 0.83% https://porno-anime.com/
11 265 0.80% https://analnoe.com/
12 252 0.77% https://mamashki.net/
13 246 0.75% https://pornodomashka.com/
14 235 0.71% https://chastnoeporno.su/
15 194 0.59% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com/
16 194 0.59% https://pornocomics24.com/
17 193 0.59% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com
18 190 0.58% https://pornocomix.pro/
19 183 0.56% https://babushky.me
20 172 0.52% https://devahy.org
21 150 0.46% https://incestsex.vip/
22 138 0.42% http://anal-porn.pro/
23 122 0.37% http://comprarcytotec200.populr.me/enhermosillo
24 119 0.36% https://incestporn.vip/
25 114 0.35% http://comprarcytotec200.populr.me/gymiso/misoone/comment
26 110 0.33% http://zalvor.uhost.pk/
27 102 0.31% https://comprarpregabalina.mystrikingly.com/
28 100 0.30% http://comprarcytotec200.populr.me/ventasin/receta
29 98 0.30% http://mifegymiso.iq24.pl/
30 98 0.30% http://misotrol.iq24.pl/

Top 20 of 28 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 6.90% https://megaplen.ru/
2 1 3.45% https://climatville.ru/servises/sistemy-uvlazhneniya-vozduha/montazh/
3 1 3.45% https://ecopolisrf.ru/batajsk/materialy-i-oborudovanie/svyazuyushchee-dlya-rezinovoy-kroshki/izolan-77/
4 1 3.45% https://ecopolisrf.ru/orexovo-zuevo/catalog/antiskolzyashhie-pokrytiya/
5 1 3.45% https://fabrica-tumana.ru/ufa/catalog/uvlazhniteli/dlya-ofisnyh-pomeshhenij/
6 1 3.45% https://formula116.com/sprobegom/bmw/1576332901/
7 1 3.45% https://formula116.com/sprobegom/nissan/1629369725/
8 1 3.45% https://linii-rf.ru/moskva/contacts/
9 1 3.45% https://linii-rf.ru/novokuzneck/gruzoperevozki-po-stranam-sng/
10 1 3.45% https://linii-rf.ru/orsk/perevozka-dlinnomerov/
11 1 3.45% https://metalincorp.ru/gubkinskiy/catalog/truboprovodnaya_armatura/trubnye_opory/elementy_truboprovodnykh_sistem/bloki_dlya_opo
12 1 3.45% https://metalincorp.ru/irkutskaya-oblast-ust-kut/catalog/splavy/pretsizionnye_splavy/splavy_s_zadannym_tklr/
13 1 3.45% https://metalincorp.ru/khanty-mansiysk/catalog/polimery_ati_rti/poliamid/ekstruzionnyy_poliamid/
14 1 3.45% https://metalincorp.ru/langepas/catalog/truboprovodnaya_armatura/trubnye_opory/skolzyashchie_opory/
15 1 3.45% https://metalincorp.ru/noyabrsk/catalog/truboprovodnaya_armatura/soedinitelnye_chasti/
16 1 3.45% https://metalincorp.ru/pokachi/catalog/truboprovodnaya_armatura/stalnye_fitingi/perevodniki/
17 1 3.45% https://metalincorp.ru/pyt-yakh/catalog/truboprovodnaya_armatura/fasonnye_chasti_truboprovodov/troyniki/osnashchennye_troyniki/
18 1 3.45% https://metalincorp.ru/tarko-sale/catalog/splavy/ferrosplavy/
19 1 3.45% https://narcology24.ru/usole-sibirskoe/kodirovanie-ot-alkogolizma/
20 1 3.45% https://pellet-park.ru/irkutsk/contacts/

Top 15 of 330 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2882 8.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 1268 3.85% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
3 1060 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1056 3.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
5 1025 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 1022 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 629 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 571 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 563 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 562 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 560 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 552 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 548 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 546 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 545 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for May 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 32921 100.00% 30829 104.90% 857926 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23